RENOMIARENOMIA
RENOMIA
Přihlašovací jméno:Přihlásit se
Heslo:Registrujte se


Úvod  |  Zapomenuté heslo  |  Nápověda

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost RENOMIA, a. s., se sídlem  Brno, Příkop 6/838, PSČ: 602 00, IČ: 48391301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 3930, (dále jen "Poskytovatel") vytvořila extranetové stránky dostupné na adrese www.prozamestnance.cz, (dále jen "Portál").

1.2 Přístup do Portálu umožní Poskytovatel svým klientům na základě registrace.


2. Podmínky užívání Portálu

2.1 Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Portálu, bere Klient na vědomí, že Informace umístněné na Portálu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.

2.2 Klient dále bere na vědomí, že:

  • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Portálu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
  • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Portálu;
  • Portál podporuje MS Office 97 a vyšší verze; Internet Explorer 5.0 a  vyšší verze
  • pro použití Portálu se doporučuje rychlost připojení do internetu 512 Kb a vyšší
  • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který užívá Klient.


2.3 Klient není oprávněn:

  • užívat Portál v rozporu s právními předpisy, Smlouvou a těmito Podmínkami;
  • porušovat autorská Poskytovatele a jiná práva třetích osob; 
  • pokoušet se pronikat do těch částí Portál, k jejichž užívání není oprávněn; 
  • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Portálu.

3. Přenos informací

3.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Portálu (např. dotazník pro sjednání pojištění, hlášení pojistné události apod.) považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení od Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.

3.2 Jedná-li Klient v souladu s těmito podmínkami, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.

3.3 Klient je si vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Portálu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeného elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály pojistných smluv, faktur a dalších dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.

3.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Portálu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.


V případě dotazů nebo problémů týkajících se technické oblasti kontaktujte ředitele informačních systémů společnosti RENOMIA.

Mgr. Jiří Čech
ředitel oddělení  IS
Vlkova 46,
130 00 Praha 3,
mobil: 724 248 892
jiri.cech@renomia.cz

Ochrana osobních údajů  |  Copyright  |  Všeobecné podmínky používání